| Home |

TOP 20 Papers Downloaded during November 2012

[1] 546 Ki Hun Cho, Kyoung Jin Lee and Chang Ho Song. "Virtual-Reality Balance Training with a Video-Game System Improves Dynamic Balance in Chronic Stroke Patients" (2012) 228, 69-74.
[2] 296 Soisungwan Satarug and Michael R. Moore. "Emerging Roles of Cadmium and Heme Oxygenase in Type-2 Diabetes and Cancer Susceptibility" (2012) 228, 267-288. [Invited Review]
[3] 233 Kazuki Noda, Maki Hosoya, Sota Nakajima, Junko Ohashi, Yoshihiro Fukumoto and Hiroaki Shimokawa. "Anti-Atherogenic Effects of the Combination Therapy with Olmesartan and Azelnidipine in Diabetic Apolipoprotein E-Deficient Mice" (2012) 228, 305-315.
[4] 219 Kui-Cheng Zheng, Kazuo Aoki, Xiao-Qing Li, Shu-Guang Lin, Bing-Shan Wu, Wen-Ling Zhong, Tie-Hui Chen, Song Lin, Jian-Wang You and Chang Su. "Serum Pepsinogens, Gastrin-17 and Helicobacter pylori Antibody in the Residents of Two Cities in China with Distinct Mortality Rates of Gastric Cancer" (2012) 228, 289-294.
[5] 193 Chaoyi Cui, Guang Liu, Ying Huang, Xinwu Lu, Min Lu, Xintian Huang, Weimin Li and Mier Jiang. "MicroRNA Profiling in Great Saphenous Vein Tissues of Patients with Chronic Venous Insufficiency" (2012) 228, 341-350.
[6] 187 Ferda Kaleagasioglu and Ercan Olcay. "Fluoroquinolone-Induced Tendinopathy: Etiology and Preventive Measures" (2012) 226, 251-258. [Review]
[7] 178 Douglas Kazutoshi Sato, Ichiro Nakashima, Toshiyuki Fukazawa, Yuko Shimizu, Yuji Tomizawa, Kazumasa Yokoyama, Tatsuro Misu, Paul I. Creeke, Rachel Farrell, Gavin Giovannoni, Yasuto Itoyama, Kazuo Fujihara and Masashi Aoki. "Neutralizing Antibodies Are Associated with a Reduction of Interferon- Efficacy during the Treatment of Japanese Multiple Sclerosis Patients" (2012) 228, 85-92.
[8] 177 Shigeki Shibahara. "The 2011 Tohoku Earthquake and Devastating Tsunami" (2011) 223, 305-307. [News and Views]
[9] 146 Kang Chen, Zixin Mai, Yulin Zhou, Xingcheng Gao and Bolan Yu. "Low NRF2 mRNA Expression in Spermatozoa from Men with Low Sperm Motility" (2012) 228, 259-266.
[10] 141 Ammar K.H. Alshorafa, Qing Guo, Fanqin Zeng, Mingchun Chen, Guozhen Tan, Zengqi Tang and Ruofei Yin. "Psoriasis Is Associated with Low Serum Levels of Hydrogen Sulfide, a Potential Anti-inflammatory Molecule" (2012) 228, 325-332.
[11] 138 Duygu Gezen-Ak, ErdinEDursun, Basar BilgiE Hasmet Hanagasi, Turan Ertan, Hakan GEvit, Murat Emre, Engin Eker, Turgut Ulutin, mer Uysal and Selma Yilmazer. "Vitamin D Receptor Gene Haplotype Is Associated with Late-Onset Alzheimer's Disease" (2012) 228, 189-196.
[12] 130 Jun Wu, Guozheng Lai, Feng Wan, Zhengzheng Xiao, Lingcheng Zeng, Xiongwei Wang, Fei Ye and Ting Lei. "Knockdown of Checkpoint Kinase 1 Is Associated with the Increased Radiosensitivity of Glioblastoma Stem-Like Cells" (2012) 226, 267-274.
[13] 127 Breno Ramos Boeira Junio and Sergio Echeverrigaray. "Dentistry and Molecular Biology: A Promising Field for Tooth Agenesis Management" (2012) 226, 243-249. [Review]
[13] 127 Kayoko Urakawa and Kazuhito Yokoyama. "Music Can Enhance Exercise-Induced Sympathetic Dominancy Assessed by Heart Rate Variability" (2005) 206, 213-218.
[15] 125 Jing Li, Wen Zhang, Qi Guo, Xiaoxuan Liu, Qiumei Zhang, Rongna Dong, Hongmei Dou, Jianying Shi, Jiazhong Wang and Demin Yu. "Duration of Exercise as a Key Determinant of Improvement in Insulin Sensitivity in Type 2 Diabetes Patients" (2012) 227, 289-296.
[16] 123 Jin Deng, Dongmei Huo, Qiaoyuan Wu, Zhenhua Yang and Yunhua Liao. "A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Comparing Tacrolimus with Intravenous Cyclophosphamide in the Induction Treatment for Lupus Nephritis" (2012) 227, 281-288.
[17] 121 Takamichi Uchiyama, Ken Yoshimura, Kazunari Kaneko, Shintaro Nemoto, Fukiko Ichida, Yukiko Hata and Naoki Nishida. "Surgical Repair of Left Ventricular Noncompaction in a Patient with a Novel Mutation of the Myosin Heavy Chain 7 Gene" (2012) 228, 301-304.
[17] 121 Naoki Asano, Katsunori Iijima, Shiho Terai, Xiaoyi Jin, Nobuyuki Ara, Takashi Chiba, Jun Fushiya, Tomoyuki Koike, Akira Imatani and Tooru Shimosegawa. "Eradication Therapy Is Effective for Helicobacter pylori-Negative Gastric Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma" (2012) 228, 223-227.
[19] 119 Jun Chen, Mieko Sadakata, Mayumi Ishida, Naoto Sekizuka and Mitsuko Sayama. "Baby Massage Ameliorates Neonatal Jaundice in Full-Term Newborn Infants" (2011) 223, 97-102.
[20] 115 Xin Liu, Jing Peng, Wenchang Sun, Shufeng Yang, Guoying Deng, Fang Li, Jya-Wei Cheng and John R. Gordon. "G31P, an Antagonist against CXC Chemokine Receptors 1 and 2, Inhibits Growth of Human Prostate Cancer Cells in Nude Mice" (2012) 228, 147-156.

Home   |   Online Submission   |   Subscriptions   |   Archive   |   Guidelines for Authors   |   Editorial Board   |   Privacy Policy

PUBLISHED BY TOHOKU UNIVERSITY MEDICAL PRESS
2-1 Seiryomachi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8575, Japan
Fax: +81-22-717-8185
e-mail: office@journal.med.tohoku.ac.jp
 
ONLINE ISSN 1349-3329
PRINT  ISSN 0040-8727